Gióp 5:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong chước móc họ, Mưu kế của kẻ quỉ quái bèn bị hại.