Gióp 41:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(41 -2) Ai ban cho ta trước đã, mà ta phải trả lại cho? Phàm vật cho ở dưới trời đều thuộc về ta.