Gióp 40:1-5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
(39-34) Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp, mà rằng:
2
(39-35) Kẻ bắt bẻ Đấng Toàn năng há sẽ tranh luận cùng Ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi!
3
(39-36) Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng:
4
(39-37) Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi.
5
(39-38) Tôi đã nói một lần, song sẽ chẳng còn đáp lại; Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa.