Gióp 4:19 - Bản dịch Truyền thống
Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, Bị chà nát như loài sâu mọt!