Gióp 38:4-6 - Bản dịch Truyền thống
4
Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.
5
Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?
6
Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?