Gióp 37:10 - Bản dịch Truyền thống
Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời; Bề rộng của nước đông đặc lại.