Gióp 36:28 - Bản dịch Truyền thống
Đám mây đổ mưa ấy ra, Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người.