Gióp 36:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa,