Gióp 33:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.