Gióp 28:5 - Bản dịch Truyền thống
Đất sanh ra lương thực, Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn.