Gióp 26:7 - Bản dịch Truyền thống
Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.