Gióp 26:6 - Bản dịch Truyền thống
Am phủ bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, Và vực sâu không màn che khuất,