Ê-xơ-tê 9:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh, bởi người Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng.