Ê-xơ-ra 7:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đến một trăm ta lâng bạc, một trăm bao lúa miến, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, và muối không hạn.