Ê-xơ-ra 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy là bổn sao lại của bức biểu chúng gởi tấu vua At-ta-xét-xe. Các tôi tớ vua ở bên phía nầy sông, kính tấu vua A-ta-xét-xe.