Ê-xơ-ra 2:63 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy U-rim và Thu-mim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời.