1 Sử ký 9:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ở tại thành Giê-ru-sa-lem, có người Giu-đa, người Bên-gia-min, người Ep-ra-im, và người Mê-na-se.