1Sử Ký 7:13 - Bản dịch Truyền thống
Con trai của Nép-ta-li là Gia-si-ên, Gu-ni, Gie-xe, và Sa-lum, đều là con của bà Bi-la.