1Sử Ký 4:29 - Bản dịch Truyền thống
tại Bi-la, tại Ê-xem, và tại Tô-lát;