1 Sử ký 4:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con trai của Giu-đa là Phê-rết, Hết-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ và Sô-banh.