1 Sử ký 3:6-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
6
Lại có Gi-ba, E-li-sa-ma, Ê-li-phê-lết,
7
Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,
8
Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa, và Ê-li-phê-lết, cộng được chín người.
9
Ay là những con trai của Đa-vít, chẳng kể các con trai của những cung phi; và Ta-ma là chị em của chúng.