1 Sử ký 3:5-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
5
Đây là những con trai Đa-vít sanh tại Giê-ru-sa-lem: Si-mê -a, Sô-báp, Na-than, và Sa-lô-môn, cộng được bốn người, đều là con của Bát-sua, con gái của A-mi-ên.
6
Lại có Gi-ba, E-li-sa-ma, Ê-li-phê-lết,
7
Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,
8
Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa, và Ê-li-phê-lết, cộng được chín người.
9
Ay là những con trai của Đa-vít, chẳng kể các con trai của những cung phi; và Ta-ma là chị em của chúng.