1 Sử ký 3:17-19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
17
Con trai của Giê-chô-nia, tức người bị lưu đày, là Sa-la-thi-ên,
18
Manh-ki-ram, Phê-đa-gia, Sê-na-xa, Giê-ca-mia, Hô-sa-ma, và Nê-đa-bia.
19
Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê -i. Con trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia; còn Sê-lô-mít là chị em của chúng.