1 Sử ký 27:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
A-hi-tô-phên làm mưu sĩ của vua; Hu-sai, người At-kít, là bạn hữu của vua.