1Sử Ký 26:20 - Bản dịch Truyền thống
Trong người Lê-vi có A-hi-gia quản lý khung-thành các vật thánh.