1 Sử ký 26:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong người Lê-vi có A-hi-gia quản lý khung-thành các vật thánh.