1 Sử ký 24:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cái thăm thứ năm nhằm Manh-kia; cái thăm thứ sáu nhằm Mia-min;