1 Sử ký 23:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con trai của Môi-se là Ghẹt-sôn và Ê-li-ê-xe.