1Sử Ký 2:51 - Bản dịch Truyền thống
Sanh-ma tổ phụ của Bết-lê-hem; Ha-rép tổ phụ của Bết-ga-đe.