1 Sử ký 2:13-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Y-sai sanh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, thứ ba là Si-mê -a,
14
thứ tư là Na-tha-na-ên, thứ năm là Ra-đai,
15
thứ sáu là Ô-xem, thứ bảy là Đa-vít.
16
Còn Xê-ru-gia và A-bi-ga-in là chị em của những người ấy. Xê-ru-gia có ba con là A-bi-sai, Giô-áp, và A-xa-ên.