1Sử Ký 17:3 - Bản dịch Truyền thống
Xảy trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na-than rằng: