1 Sử ký 17:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành nầy với tôi tớ Chúa;