1Sử Ký 17:15 - Bản dịch Truyền thống
Na-than theo các lời nầy và sự mặc thị nầy mà tâu lại với Đa-vít.