1 Sử ký 14:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.