1 Sử ký 14:4-7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
4
Nầy là tên các con cái người sanh tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-háp, Na-than, Sa-lô-môn,
5
Gi-ba, Ê-li-sua, En-bê-lết,
6
Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,
7
Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.