1 Sử ký 14:1-7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Hi-ram, vua Ty-rơ, sai sứ giả đến Đa-vít, cùng gởi gỗ bá hương, thợ hồ, thợ mộc, đặng cất cho người một cái cung.
2
Đa-vít nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã vững lập mình làm vua trên Y-sơ-ra-ên; vì cớ dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, nước người được hưng vượng thêm.
3
Tại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít lại còn lấy vợ khác, và sanh những con trai con gái.
4
Nầy là tên các con cái người sanh tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-háp, Na-than, Sa-lô-môn,
5
Gi-ba, Ê-li-sua, En-bê-lết,
6
Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,
7
Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.