1 Sử ký 12:8-15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Trong chi phái Gát, có những người tới cùng Đa-vít tại nơi đồn trong đồng vắng, vốn là kẻ mạnh mẽ, có tài chiến trận, cầm khiên, cầm giáo, diện mạo như sư tử, lanh lẹ như hoàng dương trên núi.
9
Ê-xe làm đầu; Ô-ba-đia thứ nhì, Ê-li-áp thứ bảy,
10
Mích-ma-nan thứ tư, Giê-rê-mi thứ năm,
11
At-tai thứ sáu, Ê-li-ên thứ bảy,
12
Giô-ha-nan thứ tám, En-xa-bát thứ chín,
13
Giê-rê-mi thứ mười, Mác-ba-nai thứ mười một,
14
chúng đều là con cháu của Gát, và làm quan cai cơ binh; kẻ nhỏ cai một trăm người, kẻ lớn cai một ngàn người.
15
Ay là những kẻ đi qua sông Giô-đanh trong tháng giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, đuổi các dân sự ở tại trũng hoặc về phía đông hay về phía tây.