1 Sử ký 10:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va; vậy, vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về Đa-vít, con trai Y-sai.