2 Các vua 6:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các môn đồ của những tiên tri nói với Ê-li-sê rằng: Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi.