2Các vua 3:5 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng xảy ra khi A-háp băng hà, vua Mô-áp dấy nghịch cùng vua Y-sơ-ra-ên.