2Các vua 3:15 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khảy đờn. Trong lúc người ấy khảy đờn, thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê.