2Các vua 22:11 - Bản dịch Truyền thống
Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp, liền xé quần áo mình.