1 Các vua 8:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì các chê-ru-bin giương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đòn khiêng.