1Các vua 8:60 - Bản dịch Truyền thống
hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác.