1Các vua 7:26 - Bản dịch Truyền thống
Biển đầy một gang tay và mép làm giống mép chén và cách như bông huệ; nó đựng hai ngàn bát.