1 Các vua 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vua truyền họ lấy đá lớn, đá quí giá mà đẽo đi, đặng dùng làm nền của đền thờ.