1 Các vua 4:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nói ba ngàn câu châm ngôn, và làm một ngàn năm, bài thơ.