1 Các vua 4:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sa-lô-môn có bốn vạn tàu để ngựa gác xe, và một vạn hai ngàn lính kỵ.