1 Các vua 19:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-anh làm sao.