1 Các vua 18:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, chúng kêu lớn tiếng; và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra.