1Các vua 17:7-9 - Bản dịch Truyền thống
7
Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.
8
Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng:
9
Hãy chổi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi.